خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
13/08/24 01:31
شناسه خبر : 391

“Heydər Babaya salam”

Heydər Baba, ildırımlar çaxanda, Sellər, sular şaqqıldayıb axanda, Qızlar ona səf bağlayıb baxanda, Salam olsun şövkətizə, elizə, Mənim də bir adım gəlsin dilizə.   Heydər Baba, kəkliklərin uçanda, Göl dibindən dovşan qalxıb qaçanda, Bağçaların çiçəklənib açanda, Bizdən də bir mümkün olsa, yad elə, Açılmayan ürəkləri şad elə.   Bayram yeli çardaqları yıxanda, Novruzgülü, qarçiçəyi çıxanda, […] ...

Heydər Baba, ildırımlar çaxanda,

Sellər, sular şaqqıldayıb axanda,

Qızlar ona səf bağlayıb baxanda,

Salam olsun şövkətizə, elizə,

Mənim də bir adım gəlsin dilizə.

49D0482F-9193-4E23-BD51-460386914AA1_w640_r1_s

 

Heydər Baba, kəkliklərin uçanda,

Göl dibindən dovşan qalxıb qaçanda,

Bağçaların çiçəklənib açanda,

Bizdən də bir mümkün olsa, yad elə,

Açılmayan ürəkləri şad elə.

 

Bayram yeli çardaqları yıxanda,

Novruzgülü, qarçiçəyi çıxanda,

Ağ buludlar köynəklərin sıxanda,

Bizdən də bir yad eləyən sağ olsun,

Dərdlərimiz qoy dikəlsin dağ olsun.

 

Heydər Baba, gün dalını dağlasın,

Üzün gülsün, bulaqların ağlasın,

Uşaqlarun bir dəstə gül bağlasın,

Yel gələndə ver gətirsin bu yana,

Bəlkə mənim yatmış bəxtim oyana.

 

Heydər Baba, sənin yüzün ağ olsun,

Dörd bir yanın bulaq olsun, bağ olsun,

Bizdən sonra sənin başın sağ olsun,

Dünya qəzov-qədər, ölüm-itimdir,

Dünya boyu oğulsuzdur, yetimdir.

 

Heydər Baba, yolum səndən kəc oldu,

Ömrüm keçdi, gələmmədim, gec oldu,

Heç bilmədim gözəllərin necoldu,

Bilmez idim döngələr var, dönüm var,

Itginlik var, ayrılık var, ölüm var.

 

Heydər Baba, igid əmək itirməz,

Ömür keçər, əfsus bərə bitirməz,

Namərd olan ömrü başa yetirməz,

Biz də vallah, unutmarıq sizləri,

Görəmməsək, halal edin bizləri.

 

Heydər Baba, Mirəjdər səslənəndə,

Kənd içinə səsdən-küydən düşəndə,

Aşıq Rüstəm sazın dilləndirəndə,

Yadındadır, nə hövləsək qaçardım?

Quşlar təkin qanad çalıb uçardım.

 

Şəngilava yurdu, aşıq alması,

Gahdan gedib orda qonaq qalması,

Daş atması, alma-heyva salması,

Qalıb şirin yuxu kimin yadımda,

Əsər qoyub ruhumda, hər zadımda.

 

Heydər Baba, Quru gölün qazları,

Gədiklərin sazaq çalan sazları,

Kənd-kövşənin payızları, yazları,

Bir sinema pərdəsidir gözümdə,

Tək oturub, seyr edərəm özüm də.

 

Heydər Baba, Qaraçəmən cadası,

Çovuşların gələr səsi, sədası,

Kərbəlaya gedənlərin qadası,

Düşsün bu ac yolsuzların gözünə,

Təməddünün uyduq yalan sözünə.

 

Heydər Baba, şeytan bizi azdırıb,

Məhəbbəti ürəklərdən qazdırıb,

Qara günün sər-nüviştin yazdırıb,

Salıb xalqı bir-birinin canına,

Barışığı bələşdirib qanına.

 

Göz yaşına baxan olsa, qan axmaz,

Insan olan xəncər belinə taxmaz,

Amma heyif, kor tutduğun buraxmaz,

Behiştimiz cəhənnəm olmaqdadır,

Zilhiccəmiz məhərrəm olmaqdadır.

 

Xəzan yeli yarpaqları tökəndə,

Bulud dağdan yenib kəndə köçəndə,

Şeyxülislam gözəl səsin çəkəndə,

Nisgilli söz ürəklərə dəyərdi,

Ağaclar da Allaha baş əyərdi.

 

Daşlı bulaq daş-qumunan dolmasın,

Bağçaları saralmasın, solmasın,

Ordan keçən atlı susuz olmasın,

Deynə bulaq, heyran olsun, axarsan,

Üfüqlərə xumar-xumar baxarsan.

 

Heydər Baba, dağın daşın sərəsi,

Keklik oxur, dalısında fərəsi,

Quzuların ağı, bozu, qərəsı,

Bir gedəydim dağ-dərələr uzunu,

Oxuyaydım: “Çoban, qaytar quzunu”.

 

Heydər Baba, Sulu yerin düzündə,

Bulaq qaynar çay-çəmənin gözünde,

Bulaqotu üzər suyun üzündə,

Gözəl quşlar ordan gəlib keçərlər,

Xəlvətləyib bulaqdan su içərlər.

 

Biçin üstü sünbül biçən oraqlar,

Elə bil ki, zülfü darar daraqlar,

Şikarçılar bildirçini soraqlar,

Biçinçilər ayranların içərlər,

Bihuşlanıb sondan durub biçerler.

 

Heydər Baba, kəndin günü batanda,

Uşaqların şamın yeyib yatanda,

Ay buluddan çıxıb qaş-göz atanda,

Bizdən də bir sən onlara qissə de,

Qissəmizdə çoxlu qəmü-qüssə de.

 

Qarı nənə gecə nağıl deyəndə,

Külek qalxıb qapı-bacanı döyəndə,

Qurd keçinin Şəngülüsün yeyəndə,

Mən qayıdıb bir də uşaq olaydım,

Bir gül açıb ondan sonra solaydım.

 

Əmməcanın bal-bəlləsin yeyərdim,

Sondan durub üst donumu geyərdim,

Bağçalarda tiringəni deyərdim,

Ay özümü o əzdirən günlərim,

Ağac minib, at gəzdirən günlərim.

 

Həçi xala çayda paltar yuyardı,

Məmmədsadıx damlarını suvardı,

Heç bilməzdik dağdır, daşdır, divardır

Hər yan gəldi, şıllaq atıb aşardıq,

Allah, nə xoş, qəmsiz-qəmsiz yaşardıq.

 

Şeyxəlislam münacatı deyərdi,

Məşədrəhim ləbbadəni geyərdi,

Məşdəcəli bozbaşları yeyərdi,

Biz xoş idik, heyrat olsun, toy olsun,

Fərq eləməz, hər nolacaq, qoy olsun.

 

Melikniyaz vərəndilin salardı,

Atın çapıb qıyqacıdan çalardı,

Qırğı təkin gədik başın alardı.

Dolayıya qızlar açıb pəncərə,

Pəncərələrdən nə gözəl mənzərə.

 

Heydər Baba, kəndin toyun tutanda,

Qız gəlinlər həna, piltə satanda,

Bəy gəlinə damdan alma atanda,

Mənim də o qızlarında gözüm var,

Aşıqların sazlarında sözüm var.

 

Heydər Baba, bulaqların yarpızı,

Bostanların gülbəsəri, qarpızı,

Çərçilərin ağ nobatı, saqqızı,

Indi də var damağımda, dad verər

Itgin gedən günlərimdən yad verər.

 

Bayram idi, gecəquşu oxurdu,

Adaxlı qız bəy corabın toxurdu,

Hər kəs şalın bir bacadan soxurdu,

Ay nə gözəl qaydadı şal sallamaq,

Bəy şalına bayramlığın bağlamaq.

 

Şal istədim mən də evdə ağladım,

Bir şal alıb tez belimə bağladım,

Qulamgilə qaçdım, şalı salladım,

Fatma xala mənə corab bağladı,

Xan nənəmi yada salıb ağladı.

 

Heydər Baba, Mirzəmmədin bağçası,

Bağçaların turşaşirin alçası,

Gəlinlərin düzmələri, taxçası

Hey düzülər gözlərimin rəfində,

Heyimə vurar xatirələr səfində.

 

Bayram olub, qızıl palçıq əzərlər,

Naqqış vurub, otaqları bəzərlər,

Taxçalara dizmələri dizərlər

Qız-gəlinin fındıqçası, hənası,

Həvəslənər anası, qaynanası.

 

Baxıcının sözü-sovu, kağızı

Inəklərin bulaması, ağızı,

Çərşənbənin girdəkanı, mövizi

Qızlar deyər: “Atıl-matıl, çərşənbə,

Ayna təkin bəxtim açıl, çərşənbə”.

 

Yumurtanı göyçək, güllü boyardıq,

Çaqqışdırıb sınanların soyardıq,

Oynamaqdan bircə məgər doyardıq,

Əli mənə yaşıl aşıq verərdi,

İrza mənə novruzgülü dərərdi.

 

Novruzəli xərməndə vəl sürərdi,

Gahdan yenib küləşlərin kürərdi,

Dağdan da bir çoban iti hürərdi,

Onda gördün, ulaq ayaq saxladı,

Dağa baxıb qulaqların şaxladı.

 

Axşambaşı naxırınan gələndə,

Qoduqları çəkib vurardıq bəndə,

Naxır keçib gedib yetəndə kəndə,

Heyvanları çılpaq minib qovardıq,

Söz çıxsaydı, sinə gərib sovardıq. .

 

Yaz gecəsi çayda sular şarıldar,

Daş qayalar seldə aşıb karıldar,

Qaranlıqda qurdun gözü parıldar,

Itlər gördün, qurdu seçib ulaşdı,

Qurd da gördün, qalxıb gədikdən aşdı.

 

Qış gecəsi tövlələrin otağı,

Kəndlilərin oturağı, yatağı,

Buxarıda yanar odun yanağı,

Şəbçərəsi, girdəkanı, iydəsi,

Kəndi basar gülüb-danışmaq səsi.

 

Şüca xaloğlunun Bakı sovqatı,

Damda quran samavarı, söhbəti,

Yadımdadı şəstli qəddi, qaməti,

Cünəmməyin toyu döndü yas oldu,

vənəqızın bəxt aynası kas oldu.

 

Heydər Baba, Nənəqızın gözləri,

Rəxşəndənin şirin-şirin sözləri,

Türki dedim, oxusunlar özləri,

Bilsinlər ki, adam gedər, ad qalar,

Yaxşı-pisdən ağızda bir dad qalar.

 

Yaz qabağı gün güneyi döyəndə,

Kənd uşağı qar gülləsin sövəndə,

Kürəkçilər dağda kürək zivəndə,

Mənim ruhum elə bilin ordadır,

Kəklik kimi batıb qalıb, qardadır.

 

Qarı nənə uzadanda işini,

Gün buludda əyirərdi teşini,

Qurd qocalıb, səkdirəndə dişini,

Sürü qalxıb dolayıdan aşardı,

Baydaların südü aşıb-daşardı.

 

Həccəsultan əmmə dişin qısardı,

Mollabağır əmoğlu tez mısardı,

Təndir yanıb, tüstü evi basardı,

Çaydanımız ərsin üstə qaynardı,

Qovurğamız sac içində oynardı.

 

Bostan pozub gətirirdik aşağı,

Doldururduq evdə taxta-tabağı,

Təndirlərdə bişirərdik qabağı,

Özün yeyib, toxumların çırtlardıq,

Çox yeməkdən lap az qala çatlardıq.

 

Vərziğandan armud satan gelende,

Uşaqların səsi düşərdi kəndə,

Biz də bu yandan eşidib biləndə,

Şıllaq atıb bir qışqırıq salardıq,

Buğda verib armudlardan alardıq.

 

Mirzə Tağıynan gecə getdik çaya,

Mən baxıram seldə boğulmuş aya,

Birdən ışıq düşdü o tay bağçaya,

“Eyvay!” dedik, “qurddu!”, qayıtdıq, qaçdıq,

Heç bilmədik nə vaxt güllükdən aşdıq.

 

Heydər Baba, ağaçların ucaldı,

Amma hayıf, cavanların qocaldı,

Toğluların arıqlayıb acaldı,

Kölgə döndü, gün batdı, qaş qarəldi,

Qurdun gözü qaranlıqda bərəldi.

 

Eşitmişəm yanır Allah çırağı,

Dayır olub məscidizin bulağı,

Rahat olub kəndin evi, uşağı,

Mənsurxanın əli-qolu var olsun,

Harda qalsa, Allah ona yar olsun.

 

Heydər Baba, Moll’ Ibrahim var, ya yox?

Məktəb açar, oxur uşaqlar, ya yox?

Xərmən üstü məktəbi bağlar, ya yox?

Məndən axunda yetirərsən salam,

Ədəbli bir salam malakəlam.

 

Həci Sultan əmmə gedib Təbrizə

Amma nə Tebriz ki, gələmmir bizə,

Balam, durun qoyaq gedək evimizə,

Ağa öldü, tufağımız dağıldı,

Qoyun olan yad gedibən sağıldı.

 

Heydər Baba, dünya yalan dünyadı,

Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadı,

Oğul doğan, dərdə salan dünyadı,

Hər kimsəyə hər nə verib, alıbdı,

Əflatundan bir quru ad qalıbdı.

 

Heydər Baba, yaru-yoldaş döndülər,

Bir-bir məni çöldə qoyub, çöndülər,

Çeşmələrim, çıraqlarım söndülər,

Yaman yerdə gün döndü, axşam oldu,

Dünya bizə xarabei-şam oldu.

 

Emoğluynan gedən gecə Qıpçağa,

Ay ki, çıxdı, atlar gəldi oynağa,

Dırmaşırdıq, dağdan aşırdıq dağa,

Məşməmixan göy atını oynatdı,

Tüfəngini aşırdı, şaqqıldatdı.

 

Heydər Baba, Qara kolun dərəsi,

Xoşginab’ın yolu, bəndi, bərəsi,

Orda düşər çil kəkliyin fərəsi,

Ordan keçər yurdumuzun özünə,

Biz də keçək yurdumuzun sözünə.

 

Xoşginabı yaman günə kim salıb?

Seyidlərdən kim qırılıb, kim qalıb?

Amir Qafar dam daşını kim alıb?

Bulaq genə gəlib gölü doldurur,

Ya quruyub, bağçaları soldurur?

 

Amir Qafar seyidlərin tacıydı,

Şahlar şikar etməsi qıyqacıydı,

Mərdə şirin, namərdə çox acıydı,

Məzlumların haqqı üstə əsərdi,

Zalimləri qılınc təkin kəsərdi.

 

Mirmustafa dayı, ucaboy baba,

Heykəlli-saqqallı Tolustoy baba,

Eylərdi yas meclisini toy, baba

Xoşginabın abi-rusu, ərdəmi,

Məscidlərin, məclislərin görkəmi.

 

Məcdüssadat gülərdi bağlar kimi,

Guruldardı, buludlu dağlar kimi,

Söz ağzında ərirdi yağlar kimi,

Alnıaçıq, yaxşı, dərin qanardı,

Yaşıl gözler çıraq kimi yanardı.

 

Mənim atam süfrəli bir kişiydi,

El əlindən tutmaq onun işiydi,

Gözəllərin axıra qalmışıydı,

Ondan sonra dönərgələr dönüblər,

Məhəbbətin çırağları sönüblər.

 

Mirsalehin dəlisovluq etməsi,

Mirəzizin şirin şaxsey getməsi,

Mirməmmədin quruması, bitməsi,

Indi desək, əhvalatdır, nağıldır,

Keçdi getdi, itdi batdı, dağıldı.

 

Mirəbdülün aynada qaş yaxması,

Çövçülərindən qaşının axması,

Boylanması, dam-divardan baxması,

Şah Abbasın dürbini, ya dəş bixeyr,

Xoşginabın xoş günü, ya dəş bixeyr.

 

Sitar’əmmə nəzikləri yapardı,

Mirqadir də hərdən birin qapardı,

Qapıb yeyib dayça təkin çapardı,

Gülməliydi onun nəzik qapması,

Əmməmin də ərsiyinin şappası.

 

Heydər Baba, Amir Heydər neyləyir?

Gəlin yenə samavarı göynəyir,

Daha qocalıb, alt əngini çeynəyir,

Qulaq batıb, gözü girib qaşına,

Yazıq əmmə, hava gəlib başına.

 

Xanım əmmə Mirəbdülün sözünü,

Eşidəndə əyər ağzı-gözünü,

Məlkamıda verər onun özünü,

Davaların şuxluğunan qatarlar,

Əti yeyib, başı atıb yatarlar.

 

Fizzəxanım Xoşginabın gülüydü,

Amir Yəhya əmiqızının quluydu,

Rüxsarə artist idi, sevgiliydi,

Seyid Hüseyn Mirsalehi yamsılar,

Əmir Cəfər qeyrətlidir, qan salar.

 

Səhər tezdən naxırçılar gələrdi,

Qoyun-quzu dam-bacadan mələrdi,

Əmməcanım körpələrin bələrdi,

Təndirlərin qovzanardı tüstüsü,

Çörəklərin gözəl iyi, istisi.

 

Göyərçinlər dəstə qalxıb uçarlar,

Gün saçanda qızıl pərdə açarlar,

Qızıl pərdə açıb, yığıb qaçallar,

Gün ucalıb, artar dağın cəlalı,

Təbiətin cavanlanar cəmalı.

 

Heydər Baba, qarlı dağlar aşanda,

Gecə karvan yolun aşıb çaşanda,

Mən hardasam, Tehranda, ya Kaşanda,

Uzaqlardan gözüm seçər onları,

Xəyal gəlib, aşıb keçər onları.

 

Bir çıxaydım Damqayanın daşına,

Bir baxaydım keçmişinə, yaşına,

Bir görəydim nələr gəlib başına,

Mən də onun qarlarıyla ağlardım,

Qış donduran ürəkləri dağlardım.

 

Heydər Baba, gül-qönçəsi xəndandır

Amma hayıf, ürək qəzası qandır,

Zindəganlıq, bir qaranlıq zindandır,

Bu zindanın dərbəçəsin açan yox,

Bu darlıqdan bir qurtulub qaçan yox.

 

Heydər Baba, göylər bütün dumandı,

Günlərimiz bir-birindən yamandı,

Bir-birizdən ayrılmayın, amandı,

Yaxşılığı əlimizdən alıblar,

Yaxşı bizi yaman günə salıblar!

 

Bir soruşun bu qarqınmış fələkdən,

Nə istəyir bu qurduğu kələkdən?

Deynə, keçirt ulduzları ələkdən,

Qoy tökülsün, bu yer yüzü dağılsın,

Bu şeytanlıq qurğusu bir yığılsın.

 

Bir uçaydım bu çırpınan yelinən,

Bağlaşaydım dağdan aşan selinən,

Ağlaşaydım uzaq düşən elinən,

Bir görəydim ayrılığı kim saldı?

Ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı?

 

Mən sənintək dağa saldım nəfəsi,

Sən də qaytar, göylərə sal bu səsi,

Bayquşun da dar olmasın qəfəsi,

Burda bir şir darda qalıb, bağırır,

Mürüvvətsiz insanları çağırır.

 

Heydər Baba, qeyrət qanın qaynarkən,

Qaraquşlar səndən qopub qalxarkən,

O sıldırım daşlarıynan oynarkən,

Qovzan, mənim hümmətimi orda gör,

Ordan əyil, qamətimi darda gör.

 

Heydər Baba, gecə durna keçəndə,

Koroğlunun gözü qara seçəndə,

Qıratını minib, kəsib-biçəndə,

Mən də burdan tez mətləbə çatmaram,

Eyvaz gəlib çatmayıncan yatmaram.

 

Heydər Baba, mərd oğullar doğginan,

Namərdlərin burunların ovginan,

Gədiklərdə qurdları tut boğginan,

Qoy quzular ayın-şayın otlasın,

Qoyunların quyruqların qatlasın.

 

Heydər Baba, sənin gönlün şad olsun,

Dünya varkən ağzın dolu dad olsun,

Səndən keçən tanış olsun, yad olsun,

Deynə, mənim şair oğlum Şəhriyar,

Bir ömürdür qəm üstünə qəm qalar.