خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/04/10 11:36
شناسه خبر : 1184

ویدئوی مراجعت تشکیلات گاموح به دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در رابطه ممنوعیت اعمالی رژیم ایران بر زبان تورکی آزربایجانی

ویدئوی مراجعت تشکیلات گاموح به دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در رابطه ممنوعیت اعمالی رژیم ایران بر زبان تورکی آزربایجانی بعنوان تشکیلات حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی (گاموح) درخواست داریم در موارد ذکر شده که نمود واقعی سیاست های آسیمیلاسیون، نسل کشی فرهنگی و نقض ابتدایی ترین حقوق […] ...

ویدئوی مراجعت تشکیلات گاموح به دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در رابطه ممنوعیت اعمالی رژیم ایران بر زبان تورکی آزربایجانی

بعنوان تشکیلات حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی (گاموح) درخواست داریم در موارد ذکر شده که نمود واقعی سیاست های آسیمیلاسیون، نسل کشی فرهنگی و نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی تورکان آزربایجان در ایران است، حاکمیت ایران را نسبت به تمکین از مطالبات ابتدایی و انسانی ۳۵ میلیون تورک آزربایجان که شامل
رسمی شدن زبان تورکی آزربایجانی
آموزش به زبان تورکی آزربایجانی در تمامی سطوح آموزشی
تاسیس فرهنگستان زبان و ادبیات تورکی آزربایجانی
تاسیس تلویزیون و روزنامه سراسری به زبان ترکی آزربایجانی
مطابق اصول پذیرفته شده بین المللی دعوت کند.
با تشکر
حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی -گاموح