خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/04/10 11:24
شناسه خبر : 1181

مراجعت تشکیلات گاموح به دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در رابطه ممنوعیت اعمالی رژیم ایران بر زبان تورکی آزربایجانی

لذا بعنوان تشکیلات حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی (گاموح) درخواست داریم در موارد ذکر شده که نمود واقعی سیاست های آسیمیلاسیون، نسل کشی فرهنگی و نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی تورکان آزربایجان در ایران است، حاکمیت ایران را نسبت به تمکین از مطالبات ابتدایی و انسانی ۳۵ میلیون تورک آزربایجان که شامل ...

مراجعت تشکیلات گاموح به دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در رابطه ممنوعیت اعمالی رژیم ایران بر زبان تورکی آزربایجانی

 نامگذاری ۲۱ فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری از جانب سازمان ملل نشان از اهمیت این موضوع نزد اعضاء و دبیر کل گرامی آن سازمان میباشد

در طول عمر۹۰ساله دولت های پهلوی و جمهوری اسلامی در ایران زبان تورکی در آزربایجان که جغرافیای ساکن بیش از ۳۵ میلیون انسان تورک آزربایجانی است بصورت همه جانبه ممنوع شده است
این ممنوعیت اعمال شده از جانب دولت ایران خود ناقض برخی اصول پذیرفته شده بین المللی از جانب حکومت ایران و همچنین اصول قانون اساسی داخلی ایران است که شامل موارد ذیل میباشد
ماده ۲۷میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
ماده ۳۰ کنوانسیون کودک مصوب ۲۰نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل
اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی و قومی بندهای ۳ و ۴ مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 منشور زبان مادری سازمان یونسکو که بصوریت صریح اعلام شده است “همه دولتها موظف هستند که برای تقویت و آموزش زبان مادری کلیه منابع، مواد و وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند”. “برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازه کافی تربیت و آماده شود … زیرا تدریس به زبان مادری وسیله ای برای برابری اجتماعی شمرده می شود”
و آنچه اصل صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۵ ذکر گردیده است
طی دهه های گذشته با وجود مطالبات و خواست مردم تورک آزربایجان و فعالین مدنی تورک مبنی بر اجرای اصول پذیرفته شده بین المللی مشاهده می شود در پاسخ به این مطالبات قانونی و مدنی احکام زندان های بلند مدت برای فعالین مدنی تورک آزربایجان از جانب حاکمیت صادر می شود، که نمونه های این موارد نقض حقوق بشری در گزارشات حقوق بشری نیز انعکاس یافته است

لذا بعنوان تشکیلات حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی (گاموح) درخواست داریم در موارد ذکر شده که نمود واقعی سیاست های آسیمیلاسیون، نسل کشی فرهنگی و نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی تورکان آزربایجان در ایران است، حاکمیت ایران را نسبت به تمکین از مطالبات ابتدایی و انسانی ۳۵ میلیون تورک آزربایجان که شامل
رسمی شدن زبان تورکی آزربایجانی
آموزش به زبان تورکی آزربایجانی در تمامی سطوح آموزشی
تاسیس فرهنگستان زبان و ادبیات تورکی آزربایجانی
تاسیس تلویزیون و روزنامه سراسری به زبان ترکی آزربایجانی
مطابق اصول پذیرفته شده بین المللی دعوت کند.
با تشکر
حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی -گاموح