7:13:53 - Çarşamba 21 Ağu 2013
  -   Balatarin ǘ
درباره حرکت
مختصری در باره   حركت بيدارﻯ ملی آذربايجان جنوبی      يا  حركت   ملی  آذربايجان جنوبی    (GAMOH)         ( گونئی آذربايجانين ميلی اويانيش حركاتی).          بستر تاريخی – سياسی حركت   ملی  آذربايجان جنوبی      در قرنی كه گذشت آذربايجان جنوبی شاهد چندين حركت ملی در جهت احقاق “حق تعيين سرنوشت ملی” خود بود. حركت انقلابی مشروطيت (1911- 1905) به رهبرﻯ ستارخان، قيام فرقه دمكرات آذربايجان به رهبرﻯ شيخ محمد خيابانی (1920– 1917)، نهضت […]

مختصری در باره   حركت بيدارﻯ ملی آذربايجان جنوبی      يا  حركت   ملی  آذربايجان جنوبی   
(GAMOH)  

      ( گونئی آذربايجانين ميلی اويانيش حركاتی).

Untitled_Image - Copy 

       بستر تاريخی – سياسی حركت   ملی  آذربايجان جنوبی   

  در قرنی كه گذشت آذربايجان جنوبی شاهد چندين حركت ملی در جهت احقاق “حق تعيين سرنوشت ملی” خود بود. حركت انقلابی مشروطيت (1911- 1905) به رهبرﻯ ستارخان، قيام فرقه دمكرات آذربايجان به رهبرﻯ شيخ محمد خيابانی (1920– 1917)، نهضت انقلابی 21 آذر به رهبرﻯ سيد محمد جعفر پيشه ورﻯ (1946 -1945)، حركت ملی مذهبی خلق مسلمان به رهبرﻯ آيت اله شريعتمدارﻯ (1979) ، شوونيسم فارس در مقابله با حركات ملی فوق كه انسانی ترين و ابتدايی ترين خواسته هاﻯ ملت ترک آذربايجان را مطرح می نمود، با خشن ترين اشكال به مقابله برخواست، هر بار با كشتارهاﻯ وحشيانه، تبعيدهاﻯ گسترده و زندان و شكنجه صباحی ديگر بر استعمار و استثمار خويش ادامه داد.

هربار به زعم شوونيسم فارس، مسئله ملی منتفی شده تلقی گرديد مدت كوتاهی نگذشت دوباره فرزندان غيور آذربايجانی به پا خواستند چرا كه ستم ملی در ابعاد وسيع در جامعه در جريان بود و شگرد آسميلاسيون -ذوب كردن- ملی ملل ساكن در ايران در ملت فارس ، سياست رسمی دولتهاﻯ مركزﻯ در هشتاد سال گذشته بود لذا رو دررويی ستم شوندگان و ستم كنندگان امری طبيعی بود وقايع فوق نشان داد علی رغم اينكه همواره فعالين سياسی آذربايجان خواهان حل گام به گام معضلات ملی – سياسی در چارچوب ايران بوده اند، حاكميت هاﻯ شوونيستی قابليت هيچ  تحول گام به گام در جهت تغيير ساختار سياسی خود را نداشته اند . اكنون برترﻯ طلبی سياسی، ملی در عرصه سياسی به برترﻯ طلبی ملی در حوزه اجتماعی فرا روئيده است. وبخش عظيمی از ملت فارس خود را برتر در امور فرهنگی – زبانی و تاريخی  و اجتماعی می شناسند. و برترﻯ موقعيت اقتصادﻯ خويش را امر طبيعی می شمارند چرا كه دولتهاﻯ شوونيستی به همراه احزاب سرتاسری موفق شده اند بخش وسيعی از ملل غير فارس ساكن ايران را در جهت فارسيزه كردن تحت لواﻯ ايرانی بودن ذهنشان را مغشوش كنند. در چنين شرايط دشوار كه به ظاهر همه چيز بر وفق شوونيسم حاكم می چرخيد در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراﻯ اسلامی در ايران در اواخر سال 1995 و اوايل 1996 پديده جديد در عرصه سياسیايران بنام حركت ملی آذربايجان جنوبی به معادلات سياسی اضافه می گردد.

 _ آغازدور جديد حركت ملی- سياسی  آذربايجان جنوبی:

 حرکت بيداری ملی آذربايجان جنوبی

 حرکت  اخير  ملی آذربايجان  جنوبی  از سال 1991  بصوت  تحرکات     ملی گرايانه    گروهی  در دانشگاه ها و  مراکز علمی ،  فرهنگی     و از سال 1995 بصورت  يک حرکت    عمومی    تحت عنوان حرکت ملی آذربايجان جنوبی   آغاز به فعاليت نمود.  شركت دكتر محمود علی چهرگانی در انتخابات دوره پنجم مجلس (1996 – 1995) و علی رغم حمايت مردم تبريز( 600  هزارنفر رای)   از كانديداﻯ واقعی خويش كه دردهاﻯ تاريخی ملت ترک آذربايجان را به زبان می آورد با ممانعت و تقلب و ضرب و شتم و زندان رژيم شوونيستی حاكم روبرو شد. وقتی نماينده واقعی آذربايجان از امكان بلند گوﻯ مجلس محروم شد بشكل طبيعی اين مبارزه، به كوچه و خيابانها كشانده شد. و در مدت زمانی كوتاه حركت ملی آذربايجان جنوبی به رهبرﻯ دكترمحمود علی چهرگانی در شهرهاﻯ مختلف آذربايجان به شكل وسيعی گسترش يافت و بدنه ﻯ  جوان و دانشجويی حركت ملی ، نويدگرآينده ﻯ روشنی از رشد شعور ملی مردم آذربايجان در آينده نزديك شد .

نفوذ مخافل ملی فرهنگی دربين توده مردم شدت بيشتری يافت، كه شكل بارز آن تجمع ميليونی مردم آذربايجان حول قلعه بابك، قهرمان ملی آذربايجان در نزديكیشهر كليبردر سالهای اخير بود.   بدين گونه شکل نوينی از اعتراض مدنی در تاريخ مبارزات جهانی ثبت شد.در کوهستانهای آذربايجان صدها هزار نفر با شعارهاﻯ ” منيم ديلم چؤنه ن دئييل باشقا ديله  دؤنه ن دگيل” ، ” آذربايجان اوياقدير، چهرگانيا داياقدير”  گونئی اوزاقدان باخير – قارا باغدا قان آخير” – آذربايجان قهرمانیچهرگانلی ، چهرگانلی. و… سر داده اند.

برگزاری مراسمهای بزرگداشت خاطره ی قهرمان مقاومت صفرخان قهرمانی، بزرگداشت خاطره ی شیخ محمد خیابانی ،صمد بهرنگی و دیگر شخصیتهای ملی و نیز پخش نشریات ملی و سایتهای  اینترنتی همه بیانگر اینست که سياست آسميلاسيون، تحقير، تبعيض و نژاد گرايی شوونيسم فارس ديگر بار علیرغم فشار رژیم شونیستی به لحاظ تاريخی ترك برداشته است.

حركت ملی  آذربايجان جنوبی روز بروز حقانيت تاريخی خود را بيشتر نشان می دهد

تنها در دو سال اخير حركت ملی آذربايجان قدمهای مهمی در مقابله با شوونيسم بر داشته است.  بمناسبت 88 و89 سالگرد مشروطيت در شاه عبدالعظيم تهران تظاهرات مهمی سازمان داده شد . علیرغم حمايت حکومت مرکزی از داشناكهاﻯ تروريست ارمنی در جهت سياستهای ضد تركی خود و اجازه ی تظاهرات  در 24 آپريل 2003  به آنان تا با طرح شعارهای ضد ترك در كشوری که  نصف مردم آنرا تركان تشكيل ميدهند فعالين حركت بيدارﻯ ملی آذربايجان جنوبی (GAMOH )  با موفقيت به مقابله با اين توطئه ی ضد ترک بر خواستند. به مناسبت 57 مين سالگرد حکومت ملی آذربايجان به رهبرﻯ فرقه دمكراتيك آذربايجان علی رغم مخالفت رژيم تهران از برگزارﻯ اين مراسم، فعالين حركت ملی اقدام به برگزارﻯ اين مراسم در شهر شبستر در كنار مقبره ﻯ پرفسور زهتابی كردند كه به درگيرﻯ مأمورين رژيم و دستگيرﻯ بيش از 300 نفر از فعالين حركت ملی بيدارﻯ آذربايجان جنوبی شد.  اين اولين حركت سياسی  در  مرحله اخير  بود که برگزار شد و نشانگر آن بود كه حركت ملی به مرحله ﻯ جديد فراروئيده است و اعتماد خود را به ليبراليزاسيون حاكميت اسلامی و اجراﻯ قوانين 15، 19 و 48 قانون اساسی از دست داده است.

 در 58مین سالگرد 21 آذر1945، امسال بعد از 58 سال برای اولین بار سیمای شهر قهرمان پرور تبریز یاد آور حاکمیت ملی خود  و نیز قتل عام مردم بیگناه خود بدست جنایتکاران پهلوی بود. بالاخره دستان تنومند حركت ملی آذربايجان جنوبی از قلعه بابک به تبريز رسيد وباز رژيم تهران را مقابل خود يافت .

حركت بيدارﻯ ملی آذربايجان جنوبی ( GAMOH ) با قدم هاﻯ محكمی درجهت حق تعيين سرنوشت ملی مردم آذربايجان به پيش می رود.

_ گوشه هايی از اهداف حركت ملی بيدارﻯ آذربايجان جنوبی:

  با توجه به ضربات وحشيانه اﻯ كه بر پيكر ملی آذربايجان در عرصه تاريخی و فرهنگی و زبانی وارد شده است  و تا حدود معينی سياست آسيميلاسيون و سياست بيگانه پرستی دولتهاﻯ شوونيستی فارس در 80 سال اخير روﻯ روحيات ملی ملت ترک آذربايجان در ايران مؤثر افتاده است لذا حركت ملی امروز در مرحله بيداريست، و GAMOH با توجه به مرحله بيدارﻯ تاكتيكهاﻯ خود را درجهت هدف استراتژيك خود يعنی حق تعيين سرنوشت ملی پيش می برد لذا كلمه ﻯ “اويانيش” يعنی بيدارﻯ را در اين مرحله بكار می برد.

با توجه به اينكه وطنمان آذربايجان بدليل سياست امپرياليستی روسها در سالهاﻯ 1813 و 1828 تحت معاهده هاﻯ گلستان و تركمان چاﻯ به دو نيمه تقسيم شده است،  نيمه شمالی وطنمان امروز مستقل است و نيمه جنوبی وطنمان تحت استعمار شوونيستهاست اين واقعيت سياسی را GAMOH تحت نام واقعی خود يعنیحركت بيدارﻯ  آذربايجان جنوبی بكار می برد. “گونئی آذربايجانين ميلی اويانيش حركاتی” كه مختصراً گاموح  خوانده می شود.

  هدف استراتژيك گاموح حق تعيين سرنوشت ملی است؛

 حق تعيين سرنوشت ملی از كانال دولت مدارﻯ در آذربايجان جنوبی می گذرد و می تواند به شكل مشترك و متساوﻯ الحقوق با دول ملل ساكن در ايران پيش رود .دولت تمرکزگرای  کنونی در ايران که حافظ منافع ملت فارس در ايران هست آن گونه که در 80سال اخير ثابت شده است تنها با ديکتاتوری خشن میخواهند اکثريت ملل غير فارس را آسيميله کنند. لذا پايه ی حکومتشان شوونيستی بوده است . جناحين رژيم در اشکال مختلف  کثيرالملله بودن  ايران را به رسميت نميشناسند.

از نظر گاموح؛ ( GAMOH ) تنها با تکيه به قوانين کنوانسيونهای حقوق بشری و بشرط دمکراسی است که می توان بين شش ملت ساکن در ايران ترک ، فارس ، کرد ، عرب ، بلوچ و ترکمن بشکل فدرال و کنفدرال و بر مبنای حقوق متساوی به همزيستی دمکراتيک بر مبنای قوانين جهانی دست يافت  و در صورت عدم قبول شكل دول مشترك كه از طرف نمايندگان سياسی ملت فارس می تواند زير سئوال برود و اين سياسيون چه در حاكميت چه در اپوزيسيون باعث تجزيه ايران گردند طبيعتاًحق تشکيل  دولت مستقل نيز حق طبيعی شناخته شده در كنوانسيونهاﻯ جهانی حقوق بشر می باشد. گاموح ( GAMOH ) با اين شعار استراتژيك دكتر محمود علی چهرگانی كه ” ملل با شرف زير پرچم خود زندگی می كنند و جغرافياﻯ ملی سياسی خود را خود تعيين می كنند ” پيش می رود و تاكتيكهاﻯ رسيدن به اين هدف را در چارچوب قوانين عموم بشرﻯ سازمان ملل متحد و تنها با تكيه بر ملت خويش از راههای دمکراتيک  پيش می برد.

_ اساس ايدئولوژﻯ (GAMOH ) بر پايه سه اصل؛

( تورك چولوك، معاصرچيليك، اؤزگورلوك) نهاده شده است.

1 – ميلی گرايی بر پايه تساوﻯ حقوق با ملل ديگر

2 – نوگرايی  و نوانديشی و دمکراسی ( معاصر بودن)

3 – آزادي انديشی و سكولاريسم . گاموح ( GAMOH ) به برابر حقوقی زن و مرد  اعتقاد دارد ودين را امر خصوصی می داند و طرفدار جدايی دين از سياست می باشد

  _ محدوده ی سياسی اتنیکی  ملل ساکن در ايران

مرزهای استعمارساخته و  تحميلی امروز  بين ملل ساکن در ايران قابليت قانونی ندارد. تغييرات جبری اتنيکی سالهای اخير کوچهای اجباری و تغييرات آگاهانه ی سياسی در جهت مقاصد شونيستی معين بعد از حاکميت رژيم پهلوی 1925 قانونی شمرده نمی شود حدود سياسی اين مرزهای جغرافيايی با توجه به مرزهای اتنيکی قبل از حاکميت رژيم پهلوی و نيز با توجه به قوانين بين المللی در فضايی دمکراتيک بين نماينده گان سياسی ملل ساکن در ايران قابل حل میباشد.

 محدوده جغرافيا يی آذربايجان جنوبی     

تعريف گاموح  از آذربايجان جنوبی:  اساسا  استانهای آذربايجان شرقی ، غربی، اردبيل باحتساب  انزلی و آستارا   و شهر ستانه   و قصبات تورک نشينی   مثل هشتپر ،  استان زنجان ،  استان همدان (بخش تورک نشين)، قزوين،  ساوه،… می باشد.

   پرچم آذربايجان جنوبی:

 موجوديت هر ملتی با سمبلهای سياسی آن ملت در جهان شناخته می شود در اين رابطه از طرف رهبرﻯ گاموح ( GAMOH ) پرچم معينی بمثابه سمبل سياسیحركت ملی تقديم ملت ترک آذربايجان در ايران شده است. اين پرچم نزديكی بسيارﻯ با پرچم دولت مستقل آذربايجان شمالی  دارد. که برای اولین بار  در سال  2003 با دستان تنومند حركت ملی آذربايجان جنوبی در قلعه بابک به اهتزار در آمد  و بعد از آن توسط  فعالين حركت ملی بيدارﻯ آذربايجان جنوبی  در داخل و  خارج از کشوربمثابه سمبل  ملی سياسی – پرچم ملی    آذربايجان جنوبی  استفاده می شود .

_ حركت ملی بيدارﻯ آذربايجان در عرصه بين المللی:

  نقش رهبرﻯ دكتر محمود علی چهرگانی در تسريع روند حركت ملی آذربايجان جنوبی امرﻯ انكار ناپذيراست در اواخر سال 2001 به دعوت دهها مركز فرهنگی – مدنی و افراد حقيقی و حقوقی و  فشارهای فزاينده   بين المللی   امكان سفر وﻯ به خارج امكانپذير شد.امروز آذربايجان جنوبی بيش از هر زمانی در عرصه بين المللی شناخته شده است.

دكتر چهرگانی در كشورهاﻯ مختلف اروپا از جمله سوئد – آلمان – فرانسه – دانمارك و در نيمه ديگر وطنمان آذربايجان ( جمهورﻯ مستقل آذربايجان) و كشور برادر تركيه و بالاخره در آمريكا ملاقاتهاﻯ مهمی انجام داده است فعاليتهاﻯ وﻯ در قالب دهها كنفرانس خبرﻯ مطبوعاتی و راديو تلويزيونی، ملاقات با شخصيتهاﻯ مهم سياسی تا نمايندگان كميسيونهاﻯ حقوق بشر در كشورهاﻯ مختلف، با نمايندگان احزاب حاكم كشورﻯ تا احزاب قدرتمند در اپوزيسيون، با نمايندگان مجالس در دول فوق تا شخصيتهاﻯ ادبی و فرهنگی صورت گرفته است .

وجود آذربايجان جنوبی و معضلات آن هرگز تا اين حد در مجامع بين المللی مطرح نشده بود. براﻯ اولين بار يك رهبر سياسی آذربايجان جنوبی امكان ديدار با والترشويمر دبير کل شوراﻯ مركزﻯ اتحاديه اروپا را يافت و نيز براﻯ اولين بار يك رهبر سياسی آذربايجان جنوب با سران عالی  رتبه آمريكا در كاخ سفيد ملاقات كرد.

درسايه اين فعاليتهاﻯ گسترده و فشرده امروز تشكيلات ( GAMOH ) از طرف كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شده است. از طرف پارلمان شوراﻯ اروپا طبق سند شماره 9710 در سايت اينترنتی اين پارلمان از حقوق ملی30 مليون آذربايجانی در ايران دفاع شده است، اين سند از طرف كشورهاﻯ بلژيك، مجارستان، اسپانيا، لهستان، ليتوانﻯ، تركيه، اوكرائين وديگر كشورهاﻯ عضو امضاء شده است.

بالاخره درگردهمايی احزاب  دمكرات  ملی دنيا دراستراليا   بيانيه و خواسته هاﻯ حركت بيدارﻯ ملی آذربايجان جنوبی ( گاموح ) در بين احزاب فوق منتشر شد، احزاب شركت كننده در مجمع فوق دقت بخصوصی به اين بيانيه نشان داده و سند مزبور را از طرف منشی اجلاس به دفاتر مركزﻯ احزاب عضو ارسال كرده تا احزاب مذبور در پارلمان هاﻯ ممالك خويش وضعيت حركت ملی درآذربايجان جنوبی و وضع حقوق بشر را بطور جدﻯ ترﻯ دنبال كنند.

تشكيلات خارج از كشور ( GAMOH ):

نزديك يكسال پيش به ابتكاردكتر محمود چهرگانی شعبات ( GAMOH ) در خارج از كشور تشكيل شد و امروز 24 شعبه درشهرهاﻯ مختلف توسط آذربايجانيان مقيم خارج بوجود آمده است. مسافرت خارج از كشور دكتر محمود علی چهرگانی اين امكان را به فعالين آذربايجانی در خارج از كشور داد تا بيشتر در حول و حوش تحولات ملیسياسی در آذربايجان جنوبی قرار گيرند.

– راديو صداﻯ آذربايجان جنوبی: GASR

  تأسيس راديو صداﻯ آذربايجان جنوبی ( گونئی آذربايجان سسی راديوسو) در ژانويه 2003 از اهميت ويژه اﻯ برخوردار است. 57 سال بعد از بسته شدن صداﻯ مستقل آذربايجان در تبريز در زمان حاكميت فرقه دمكراتيك آذربايجان  گاموح درخارج  موفق شد براﻯ اولين بار راديوی مستقل و ملی آذربايجان جنوبی را به داخل پخش کند. اين راديو به غير ازآذربايجان جنوبی و شمالی در نقاط مختلف ايران از جمله تركمنستان ايران و مناطقی از تركيه نيز در طول موج 31 متر هر روز بين ساعت 20 تا 30/20 دقيقه به وقت تبريز شنيده شد . در خارج از كشور نيز هر روز از سايت www.cehreganli.com  .تا اول ژانويه2004  پخش گرديد. اخیرا به دلیل حمله ی تروریستی رژیم اسلامی به پایگاه گاموح در باکو رادیو موقتا تعطیل شده است .

_ آتش زدن دفتر و تاسيسات راديويی حركت ملی بيدارﻯ آذربايجان جنوبی در باکو

با گسترش فعالیتهای گاموح در داخل و خارج بخصوص در رابطه با 21 آذر در تبریز رژیم تروریستی به مقر صدای رادیوآذربایجان جنوبی و دفتر گاموح در باکو با مواد آتش زای کوکتول مولوتوف حمله کرد که نتیجتا ساختمان قرارگاه به شدت آسیب دید و در نتیجه  دو   تن از اعضای گاموح  بشدت مجروح شدند.

-انتظار ما از نیروهای دمکراتیک

ما از نیروهای دمکراتیک و از تشکلهای مدافع حقوق بشر و از کشورهای دمکراتیک  جهانی انتظار داریم که در این مجادله ی دمکراسی علیه دیکتاتوری ، مبارزه علیه تبعیض و تمرکزحاکمیت سیاسی ، مبارزه برای آزادی های سیاسی و حقوق فردی و اجتماعی ملل ساکن در ایران و بلاخره در مبارزه برای احقاق حق تعین سرنوشت ملی آذربایجان جنوبی در کنار  حركت بيدارﻯ ملی آذربايجان جنوبی ( GAMOH ) به رهبری دکتر محمود علی چهرگانی باشند.

  -   Balatarin ǘ

Yorum Kapalı/ديدگاه بسته است.

GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG